Avís legal

Informació Legal

 

Automòbil Club d’Andorra (en endavant ACA) és una entitat sense ànim de lucre constituïda l’any 1954 com a associació esportiva. Entre els seus objectius i tal i com consta en els seus estatus són els de fomentar el desenvolupament de la locomoció automòbil, l’esport i el turisme en general, directament o per mitjà d’altres associacions. Forma part, com a membre de ple dret, de la Federació Internacional d'Automobilisme FIA i de l'Aliança Internacional de Turisme AIT.

L'ACA actua com a federació nacional, essent la màxima autoritat en matèria d'automobilisme, en el marc d'aquestes competències, expedeix les llicències esportives, organitza proves i esdeveniments relacionats amb la competició, a més de la promoció esportiva de l'automobilisme.

 

L’ACA té el seu domicili al Carrer Babot Camp, número 13, d’Andorra la Vella. El telèfon de contacte és el (00376) 803 400. L’ACA està inscrita al Registre d’Associacions amb el número 13/2003

El portal de l’ACA (en endavant el portal) va ser creat al maig del 2017 per oferir informació acurada i actualitzada als seus socis i a les persones interessades en el Club.

La utilització d’aquest portal implica l'acceptació de cadascuna de les condicions incloses en aquest avís legal. Per tant, és necessari que es llegeixi atentament. Així mateix alguns dels serveis que s’ofereixen en aquest portal estan sotmesos a condicions particulars pròpies que complementen les contingudes en aquest avís legal i en conseqüència és convenient llegir-les i acceptar-les prèviament.

Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual d’aquest portal de l’ACA que està allotjat a la URL www.aca.ad, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements que contenen són de titularitat de l’ACA i, per tant, li correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació en qualsevol forma i, en especial, dels drets de reproducció, de distribució, de comunicació pública i de transformació.

Les informacions difoses a la pàgina són de titularitat de l’ACA i dels seus autors i tenen la consideració d'obres protegides segons la legislació vigent.

En aquest avís no es fa cap cessió de drets a favor de l'usuari en relació a cap dels elements que integren el portal o dels continguts i serveis personals. En conseqüència, en queda prohibida la còpia, la comunicació pública, la distribució, la comercialització o qualsevol altra activitat amb una finalitat o ús públic sense el consentiment exprés de l’ACA.

Condicions d’accés

Caràcter gratuït de l’accés i utilització d’aquest portal.

L'accés a tots els serveis d'aquest portal és gratuït per als usuaris de les pàgines web de l’ACA.

Registre d’usuari

La utilització dels serveis d’aquest portal no exigeix la prèvia subscripció o registre per part dels usuaris. En cas de determinats serveis d’aquest portal on sigui necessari l’ús d’un registre, aquest es farà en la forma que s'indiqui expressament en el servei i les dades es tractaran únicament amb les finalitats i amb les garanties indicades en els avisos dels formularis.

Tota la informació i les dades de caràcter personal que l'usuari faciliti en els formularis per a la subscripció dels serveis haurà de ser pròpia i certa. L'usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi a l’ACA o a tercers per la informació que faciliti.

L’ACA tractarà les dades d’acord amb la legislació vigent en cada moment garantint la confidencialitat i l'exercici dels drets dels usuaris subscrits a cada servei.

 

Menors d’edat

Per fer ús dels serveis d’aquest portal els menors d'edat hauran d'obtenir el permís dels seus pares, tutors o representants legals, que seran responsables de tots els actes realitzats pels menors a càrrec seu.

Com que a través d’Internet és possible l'accés a continguts que poden no ser apropiats per als menors, s'informa que existeixen mecanismes i en particular programes informàtics de filtre i de bloqueig que permeten limitar els continguts disponibles.

L’ACA garanteix la protecció del menor en matèria de continguts i a les activitats d'oci i agenda proposades en les pàgines d’aquest portal dedicades a informació o programes infantils i juvenils.

Contingut

L’ACA posa a disposició dels usuaris els continguts i els serveis que es localitzen en aquest portal i a les pàgines web que el complementen a les quals es pot accedir des de la home del mateix portal.

En cas que les informacions procedeixin de fonts externes, se'n farà constar la procedència, el mitjà o qualsevol altra informació relativa al seu origen.

L'usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada en aquest portal de l’ACA sota els criteris de la bona fe i respectant, en tot cas, els principis d'ús generalment acceptats sense contravenir l'ordre públic i la legislació vigent.

Participació en comentaris, fòrums, xats, concursos i altres similars.

Els usuaris registrats als serveis del portal de l’ACA podran participar en diferents serveis de la societat de la informació com xats, concursos o altres de similars.

Cada servei té unes condicions particulars de participació que l'usuari es compromet a seguir

Participació en concursos i jocs

És necessari estar registrat com a usuari per poder participar en concursos que es promocionin des del mateix portal. Cada concurs tindrà unes condicions de participació que seran visibles i accessibles en tot moment per als participants. Abans de participar-hi l'usuari es compromet a llegir-les amb deteniment.

La participació en concursos promoguts pel portal de l’ACA comporta l'acceptació de les bases o de les condicions de participació.

Subscripcions a butlletins

La subscripció a butlletins per part dels usuaris és voluntària i suposarà l'acceptació de les condicions del subministrament d'informació o dels continguts per part de l’ACA. En cap cas es consideraran comunicacions no sol·licitades per l'usuari, i en tot moment es podrà donar de baixa del servei.

Condicions d’utilització del portal

L'usuari es compromet a utilitzar el portal de notícies i els serveis que conté de conformitat amb la llei, aquest avís legal, les condicions particulars i les normes de conducta d'alguns serveis, com també la moral i l'ordre públic.

L'usuari s'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels serveis amb fins il·lícits o prohibits en aquest avís o que de qualsevol manera puguin lesionar els continguts emmagatzemats en els equips de l'empresa, dels usuaris o de qualsevol usuari d'Internet.

A títol enunciatiu i no exhaustiu, l'usuari s'abstindrà de:

Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar continguts, sense l'autorització expressa del titular.

Suprimir, manipular o alterar el copyright i altres dades identificaves de la reserva de drets de l'empresa o dels seus titulars, de les empremtes digitals o qualsevol dels altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.

Usos permesos

S'autoritza la visualització, la impressió i la descàrrega parcial del contingut del portal només si es compleixen les condicions següents:

Que aquests usos siguin compatibles amb les finalitats d’aquest portal.

Que es faci només per obtenir la informació per a l'ús personal i privat. Se'n prohibeix expressament la utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.

Que cap dels continguts relacionats amb aquest portal siguin modificats de cap manera.

Que cap gràfic, icona o imatge de la web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o de la resta de les imatges que l'acompanyen.

Reserves de domini

L’ACA es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en aquest portal, de la configuració i de la presentació d'aquest i de les condicions d'accés.

Responsabilitats

Exempció de responsabilitats per continguts o funcionament del lloc web

Exempció de responsabilitats per continguts:

Des d’aquest portal de l’ACA es pot tenir accés tant a continguts propis, com a informacions i continguts subministrats per tercers. En aquest cas, l’ACA no controla aquests continguts ni garanteix l’existència de virus en la descàrrega de la informació, en conseqüència, l’ACA no serà responsable dels danys i perjudicis que ocasionalment es puguin produir en aquest supòsit.

Aquest portal també posa a disposició dels usuaris dispositius tècnics d’enllaç (links, bàners, botons, etc.) i eines que permeten fer recerques i accedir a diferents llocs web gestionats per un tercer. L’ACA no controla, ni recomana, ni subministra la informació i els serveis que es puguin allotjar en aquests llocs web, per tant, l’usuari que hi accedeixi ha d’extremar la prudència en la valoració i en la utilització de la informació, continguts i serveis que en aquests llocs enllaçats existeixin. L’ACA no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin deure a:

a. El funcionament, disponibilitat, accessibilitat o continuïtat dels llocs enllaçats.

b. El manteniment de la informació, continguts o serveis existents en els llocs enllaçats.

c. La prestació o transmissió de la informació, continguts o serveis existents en aquests llocs.

d. La qualitat, la licitud i fiabilitat dels continguts i serveis existents en els llocs enllaçats.

e. L’incompliment de la llei, la moral i els bons costums com a conseqüència de la difusió, emmagatzematge i posada a disposició dels continguts subministrats per tercers.

f. La infracció de drets de propietat intel·lectual o industrial, drets a l’honor, intimitat personal, familiar, a la imatge de les persones o comunicació d’informació personal per part de tercers.

g. La realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita.

h. Falta de veracitat, exactitud o actualitat d’aquests continguts.

i. l’ACA no serà responsable de l’incompliment de les condicions d’aquest avís legal per part dels usuaris, com tampoc de l’ús dels serveis i continguts accessibles des d’aquest portal de notícies. Els danys i perjudicis que pugui causar la suplantació de personalitat d’un tercer efectuada per un usuari en qualsevol comunicació realitzada a través del portal serà responsabilitat de qui l’hagi efectuat, ja que l’ACA no controla l’autenticitat dels continguts ni informacions subministrades pels usuaris d’aquest portal.

Exempció de responsabilitats per funcionament del lloc web

L’ACA no garanteix que no hi pugui haver interrupcions o errors en l'accés a aquest portal o al seu contingut, ni que aquest sigui actualitzat. L’ACA farà tot el que calgui per corregir els errors, restablir les comunicacions i actualitzar-ne els continguts, sempre que sigui possible i que les tasques no siguin de difícil execució, tan aviat com tingui notícia dels errors, de les desconnexions o de la falta d'actualització en els continguts.

L’ACA no serà en cap cas responsable per les avaries, errades en el subministrament o problemes de connexió a la xarxa per part del proveïdor de serveis d'Internet que l'usuari hagi escollit.

Exempció de responsabilitats per l’ús d’aquest portal:

Tant l'accés a aquest portal com l'ús no consentit que es pugui fer de la informació que conté és responsabilitat només de l'usuari. L’ACA no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar d'aquest accés o ús.

L’ACA no es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que es puguin causar al sistema informàtic de l'usuari (hardware i software), o als fitxers o documents que s'hi emmagatzemin, com a conseqüència de:

a. La presència de virus a l'ordinador de l'usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del portal.

b. Un mal funcionament del navegador o de l'ús de les versions no actualitzades. L'usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis de conformitat amb la llei i amb aquest avís legal. L'usuari s'abstindrà en tot moment d'utilitzar qualsevol de les informacions o serveis amb finalitats il·lícites, prohibides o lesives per als interessos de tercers

Usos prohibits

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest portal, la seva revenda, com també la lesió de drets de propietat intel·lectual de l’ACA donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Qualsevol enllaç de tercers a aquest portal ha de ser a la pàgina principal, i queden expressament prohibits els "links profunds", el "framing" i qualsevol altre aprofitament dels continguts del portal a través de tercers no autoritzats.

Protecció de dades

Dades subministrades voluntàriament per l’usuari

Les dades subministrades voluntàriament per l'usuari es tractaran únicament amb les finalitats indicades en els avisos corresponent en cada cas i amb l'objectiu de prestar el servei sol·licitat.

S'incorporaran en un fitxer automatitzat de l’ACA protegit amb les mesures de seguretat legalment establertes segons el tipus de fitxers i no es comunicaran a tercers sense el consentiment del titular.

Cookies

No s'utilitzaran cookies per a l'adquisició de dades personals identificatives. Les cookies només serviran per facilitar l'accessibilitat al lloc web. Aquestes cookies únicament recullen informació tècnica per identificar la sessió amb l'objectiu de facilitar l'exploració del lloc web.

Les cookies queden guardades a la memòria cau del navegador, tot i que no es reutilitza la informació continguda.

 


Novetats, notícies, consells… al teu correu electrònic

×