CONSENTIMENT AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

En compliment d’allò establert per la Llei 15/2003 qualificada de protecció de les dades personals, i informat dels drets que aquesta li concedeix, el/la sotasignat/da ATORGA el seu consentiment exprés per a que les dades personals que facilita de manera totalment voluntària, siguin tractades de manera automatitzada i quedin incorporades al fitxer de dades de ACASSE SAU, inscrit al Registre Públic d’Inscripció de Fitxers de Dades Personals, amb la finalitat de mantenir la relació entre la corredoria ACASSE SAU i Vè mateix/a, és a dir l’assessorament i informació en la contractació d’assegurances, l’assistència i l’assessorament durant la vigència dels contractes d’assegurances, així com l’assistència i l’assessorament en cas de sinistre. El no consentiment a la inclusió de les seves dades personals en fitxers automatitzats per a llur posterior tractament, impediria que la relació amb la corredoria pogués desenvolupar-se normalment.

Així mateix el/la sotasignat/da ATORGA el seu consentiment exprés per a que ACASSE SAU pugui utilitzar les seves dades personals a fi de remetre-li informació relativa als serveis prestats per aquesta corredoria i que siguin d’interès per a Vè, tant actualment com en el futur, independentment de la seva situació d’alta com a client de la corredoria.

Igualment, el/la sotasignat/da AUTORITZA expressament a ACASSE SAU a cedir les seves dades personals, en la seva totalitat o en part, a les entitats d’assegurances amb qui treballa la corredoria, a fi que aquestes puguin confeccionar pressupostos i ofertes. Un cop el/la sotasignat/da hagi contractat una pòlissa amb una entitat asseguradora en concret, ACASSE SAU no efectuarà cap cessió o comunicació de dades personals a tercers, salvat a la companyia d’assegurances amb la qual hagi contractat a fi que aquesta pugui emetre el contracte i gestionar les prestacions derivades d’aquest, durant el període de vigència del contracte. Un cop finalitzat aquest, el/la sotasignat/da AUTORITZA expressament a ACASSE SAU a cedir de nou les seves dades personals en el sentit indicat a l’inici del present apartat a fi de poder novament cercar una assegurança que li convingui.

La corredoria ACASSE SAU es compromet a salvaguardar les dades personals dels seus fitxers amb la màxima confidencialitat. A tal efecte ACASSE SAU ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades personals, així com per evitar llur alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats.

Tanmateix, Vè podrà demanar i ser informat de les seves dades personals que integren el fitxer de quin és responsable ACASSE SAU, sol·licitar i obtenir la rectificació de les mateixes si són errònies, prèvia l’aportació dels documents que siguin necessaris per a acreditar la correcció i la realitat de les noves dades, així com sol·licitar i obtenir la supressió de les mateixes, llevat en els supòsits previstos legalment. Aquests drets es podran exercir dirigint comunicació escrita al domicili social de la corredoria.

La corredoria ACASSE SAU procedirà a la cancel·lació de les seves dades personals quan deixin de ser necessàries per a la finalitat indicada a l’inici del present document, salvat indicació seva en contra i previ doncs el seu consentiment.

El/la sotasignat/da respon de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se ACASSE SAU el dret de excloure’ls. Així mateix, i com a responsable de la veracitat de les dades personals que facilita, exonera de responsabilitat ACASSE SAU en cas que es constati llur falsedat.

Finalment, amb la signatura del present document, el/la sotasignat/da DECLARA prendre coneixement del fet que la corredoria d’assegurances ACASSE SAU desenvolupa una activitat de mediació en el cap de les assegurances vida i altres que les de vida, sense mantenir vincles contractuals que suposin afecció amb entitats asseguradores, oferint doncs assessorament independent professional i imparcial a qui demani cobertura dels seus riscos i les seves responsabilitats.

Aquest assessorament s’efectua mitjançant un anàlisi objectiu del producte, però també de la qualitat i del servei i de les prestacions de les entitats asseguradores, sobre la base d’un estudi previ d’un nombre suficient de contractes d’assegurances existents en el mercat assegurador andorrà, permetent així a ACASSE SAU d’oferir-vos una proposta d’assegurança adequada a les vostres necessitats.

Essent així que en aquestes circumstàncies i assabentat/da i informat/da de l’anterior el/la sotasignat/da DESIGNA mediador de les meves pòlisses a ACASSE SAU.


Novetats, notícies, consells… al teu correu electrònic

×